Sette opp PyEZ på Debian

Aktuelt

Hvordan sette opp PyEZ på Debian?

PyEZ er ett Juniper-utviklet Python-bibliotek som prater XML-RPC over NetCONF mot Juniper-enheter.

Eksempelet tar for seg hva som skal til for å kjøre Python med PyEZ på en helt fersk Debian-installasjon. Det er i eksempelet brukt Debian 8.8 (Jessie), og lagt inn støtte for PyEZ via både Python 3 og Python 2.

Installer Debian

  • Hent ned en fersk versjon av Debian (f.eks netinstall, https://www.debian.org/distrib/netinst)
  • Installer Debian

Installer software

Kjør følgende kommandoer som root: 

 # apt-get update

    # apt-get install python-dev build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev libxml2-dev libxslt-dev

    # wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -O - | python

    # wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -O - | python3

    # pip install junos-eznc

    # pip3 install junos-eznc


Teste om PyEZ fungerer

Putt følgende i en fil på debian-installasjonen og kjør den med python eller python3 for å teste at du får data inn via PyEZ-biblioteket.

    # IP, BRUKER og PASSORD skiftes til det du skal teste mot.

    from pprint import pprint

    from jnpr.junos import Device

    dev = Device(host='IP', user='BRUKER', password='PASSORD' )

    dev.open()

    pprint( dev.facts )

    dev.close()


Config som må inn på Juniper-noden for å få NETCONF (og dermed PyEZ) til å kunne kommunisere:

    system {

        services {

            ssh;

            netconf {

                ssh;

            }

        }

    }

Kilder